Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare

KOLDIOXIDBRANDSLÄCKARE

Koldioxidsläckare innehåller komprimerad koldioxidgas, och ger en helt ren släckning, utan efterskador. Gasen tränger in och kommer åt även i trånga utrymmen. Brandklassen är B, brandfarliga vätskor, men dess egenskaper gör att de även lämpar sig för släckning av brand i t.ex. elutrustning, serverrum, kök och laboratorier.  Kan användas vid brand i elektriska installationer upp till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

Att tänka på: Koldioxid förtränger syre. Försiktighet bör därför iakttas vid användning i små oventilerade rum på grund av risken for kvävning. Vid användning håller gasen en temperatur på ca -80 °C och kan orsaka köldskador vid direktkontakt.

SÄRSKILDA EGENSKAPER

  • Lans för säker släckning där avstånd kan hållas till branden
  • Ren släckning utan efterskador

KOLDIOXIDGASENS  FUNKTION

Koldioxid är en färglös gas som är tyngre än luft med kokpunkten –56 C° och fryspunkten –78 C°. Den har en kylande och kvävande effekt på elden. CO2 kväver syret som branden är beroende av och lägger sig som en ”matta” över eldslågan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Industri, offentliga miljöer, livsmedelsindustri, storkök, datacentra, laboratorier, sjukhus, färghandel och kemisk industri. Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.